(L to R): Issac Twelves, Tao He, Qiming Shen, Cat-Tuong Huynh, Shuai Sun, Alex Brown, Zhen Tong Zhang, Melis Gedik, Yusuf Simsek, M. Alaraby Salem