(L to R): Stephanie Wong, Melis Gedik, M. Alarbay Salem, Alex Brown, Uchenna Uobekwe, M. Alaraby Slaem, Ekadashi Pradhan